REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Wydawca/Sprzedający: Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47

Karta podarunkowa: bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.sistu.pl i w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie

Kupujący: osoba, która w sklepie internetowym www.sistu.pl i w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie otrzymuje od Wydawcy kartę podarunkową Sistu w zamian za przekazanie środków pieniężnych

Użytkownik: każdorazowy posiadacz karty podarunkowej Sistu

Produkty: produkty marki Sistu (oprócz  marek współpracujących z Sistu, które są również w ofercie sklepu stacjonarnego Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie)

 

 1. Karty podarunkowe dostępne są̨ o następujących nominałach:
  a) 50 zł;
  b) 100 zł;
  c) 200 zł;
  d) 300 zł;
 2. Kartę̨ podarunkową można nabyć oraz zrealizować w sklepie internetowym www.sistu.pl i w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie. Wydanie karty podarunkowej Kupującemu ma miejsce wyłącznie w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie lub poprzez jej zakup w sklepie internetowym www.sistu.pl
 3. Sprzedający zobowiązuje się̨ do przekazania Kupującemu karty podarunkowej o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym www.sistu.pl i w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie.
 4. W zamian za otrzymaną kartę̨ podarunkową , Kupujący zobowiązuje się̨ do przekazania Sprzedającemu środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danej karty podarunkowej . Zapłata za kartę̨ podarunkową może nastąpić́ gotówką lub za pomocą̨ karty płatniczej w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie lub za pomocą̨ przelewu bankowego w sklepie internetowym www.sistu.pl.
 5. Środki pieniężne przekazane Sprzedającemu przez Kupującego zgodnie z punktem 4 powyżej przechodzą̨ w całości na własność́ Sprzedającego w momencie wydania karty podarunkowej .
 6. Wartość́ karty podarunkowej wyrażona w PLN (złotówki) równa jest kwocie na niej zawartej.
 7. Karty podarunkowej nie można nabyć́ przy użyciu drugiej karty podarunkowej .
 8. Karta podarunkowa zachowuje ważność́ przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Kupującemu. W ciągu 12h od wydania karty podarunkowej Kupującemu następuje jej aktywacja (karta podarunkowa nieaktywowana przez Sprzedającego jest nieważna). Okres ważności Karty podarunkowej nie może zostać́ przedłużony.
 9. Karta podarunkowa może być́ realizowana wyłącznie po aktywacji, w sklepie internetowym www.sistu.pl i w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie.
 10. Użytkownik  przed przystąpieniem do realizacji Karty podarunkowej zobowiązany jest do zapoznania się̨ z treścią̨ niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień́.
 11. Z karty podarunkowej mogą korzystać́ wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych w okresie ważności karty podarunkowej .
 12. Sprzedający poinformuje Użytkownika, że karta podarunkowa :
  a) może być́ zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.sistu.pl i w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie.;
  b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  c) posiada termin ważności, po którym nie może być́ zrealizowana (karta podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu).
 13. Użytkownik dokonuje realizacji karty podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie karty podarunkowej lub poprzez wpisanie numeru kodu z karty podarunkowej w sklepie internetowym www.sistu.pl. Personel dokona pobrania karty podarunkowej odpowiadającej cenie produktu nabytego przez Użytkownika.
 14. W momencie, gdy Użytkownik zawrze ze Sprzedającym umowę̨ sprzedaży, przedstawiając do realizacji kartę̨ podarunkową , suma pieniędzy zgromadzonych na karcie podarunkowej zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Sprzedającemu za sprzedane produkty.
 15. Użytkownik może zrealizować kartę podarunkową wyłącznie na nabycie produktów marki Sistu. Wszystkie marki współpracujące z Sistu, które są również w ofercie sklepu stacjonarnego, nie mogą zostać zakupione za pomocą karty upominkowej.
 16. W wypadku, gdy cena produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie wyższa niż̇ ilość́ kwoty na karcie podarunkowej , Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić́ inną formą płatności.
 17. W wypadku, gdy cena produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie niższa niż̇ kwota łączna za nabyte produkty różnica ta nie będzie zwracana.
 18. Karta podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym Sistu w Tarasach Zamkowych w Lublinie Użytkownik zobowiązany jest do oddania karty. W przypadku użycia karty podarunkowej w sklepie internetowym www.sistu.pl Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu znajdującego się̨ na Karcie Podarunkowej . Podany kod jest kodem jednorazowego użytku.
 19. Sistu ma prawo odmówić́ realizacji karty podarunkowej w wypadku:
  - upływu terminu ważności karty podarunkowej
  - braku technicznej możliwości realizacji karty podarunkowej w szczególności:
  • niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Sistu,
  • uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie Podarunkowej .
 20. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe , które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Kupującemu.
 22. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują̨ wobec Sprzedającego żadne roszczenia.
 23. Sprzedający nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji karty podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez sklep stacjonarnym połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Sistu.
 24. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności karty podarunkowej kwota zawarta na karcie podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa zadać́ od Sprzedającego zwrotu środków pieniężnych.
 25. Wszelkie reklamacje związane z kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez Sprzedającego w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 26. Reklamacje związane z kartami podarunkowymi mogą być́ składane w sklepie stacjonarnym w Tarasach Zamkowych w Lublinie w godzinach pracy Galerii Handlowej lub drogą elektroniczną pisząc na e-mail sistu@sistu.pl.
 27. W wypadku zwrotu produktów Sistu nabytych przy użyciu karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma od Sprzedającego nową kartę̨ podarunkową , odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej karty podarunkowej. Karta podarunkowa, którą Sprzedający wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 28.  Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
 29.  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą̨ miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 30.  Wydanie karty podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik otrzyma, w momencie dokonania wpłaty w butiku stacjonarnym pokwitowanie  niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 31.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną̨ udostępnione na stronie internetowej www.sistu.com oraz w sklepie stacjonarnym w Tarasach Zamkowych w Lublinie.
 32.  Treść́ niniejszego regulaminu dostępna jest w sklepie internetowym www.sistu.pl i w sklepie stacjonarnym w Tarasach Zamkowych w Lublinie.